Share Hosting

Hosting Windows Basic
 • 400 MB Dung Lượng
 • 10,000 MB Băng thông
 • 10 User Email POP 3
 • 1 Sub Domain
 • 1 Database SQL Server
Hosting Windows Basic 1
 • 850 MB Dung Lượng
 • 20,000 MB Băng thông
 • 50 User Email POP 3
 • 2 Sub Domain
 • 2 Database SQL Server
Hosting Windows Basic 2
 • 1.250 MB Dung lượng
 • 30,000 MB Băng thông
 • 70 User Email POP 3
 • 5 Sub Domain
 • 4 Database SQL Server
Hosting Windows Com 1
 • 1.8 GB Dung lượng
 • 50,000 MB Băng thông
 • 100 User Email POP 3
 • 8 Sub Domain
 • 7 Database SQL Server
Hosting Windows Com 2
 • 4 GB Dung lượng
 • 100,000 MB Băng thông
 • 150 User Email POP 3
 • 12 Sub Domain
 • 10 Database SQL Server
Hosting Windows Com 3
 • 5.5GB Dung lượng
 • 200,000 MB Băng thông
 • 500 User Email POP 3
 • 30 Sub Domain
 • 12 Database SQL Server
Hosting Windows Com 4
 • 12 GB Dung lượng
 • 400,000 MB Băng thông
 • 1500 User Email POP 3
 • 90 Sub Domain
 • 20 Database SQL Server
Hosting Linux Basic
 • 400 MB Dung Lượng
 • 10,000 MB Băng thông
 • 10 User Email POP 3
 • 1 Sub Domain
 • 1 Database MySQL
Hosting Linux Basic 1
 • 850 MB Dung Lượng
 • 20,000 MB Băng thông
 • 50 User Email POP 3
 • 2 Sub Domain
 • 2 Database MySQL
Hosting Linux Basic 2
 • 1.250 MB Dung lượng
 • 30,000 MB Băng thông
 • 70 User Email POP 3
 • 5 Sub Domain
 • 4 Database MySQL
Hosting Linux Com 1
 • 1.8 GB Dung lượng
 • 50,000 MB Băng thông
 • 100 User Email POP 3
 • 8 Sub Domain
 • 7 Database MySQL
Hosting Linux Com 2
 • 4 GB Dung lượng
 • 100,000 MB Băng thông
 • 150 User Email POP 3
 • 12 Sub Domain
 • 10 Database MySQL
Hosting Linux Com 3
 • 5.5GB Dung lượng
 • 200,000 MB Băng thông
 • 500 User Email POP 3
 • 30 Sub Domain
 • 12 Database MySQL
Hosting Linux Com 4
 • 12 GB Dung lượng
 • 400,000 MB Băng thông
 • 1500 User Email POP 3
 • 90 Sub Domain
 • 20 Database MySQL