Share Hosting

 • Hosting Windows Basic

  • 400 MB Dung Lượng
  • 10,000 MB Băng thông
  • 10 User Email POP 3
  • 1 Sub Domain
  • 1 Database SQL Server
 • Hosting Windows Basic 1

  • 850 MB Dung Lượng
  • 20,000 MB Băng thông
  • 50 User Email POP 3
  • 2 Sub Domain
  • 2 Database SQL Server
 • Hosting Windows Basic 2

  • 1.250 MB Dung lượng
  • 30,000 MB Băng thông
  • 70 User Email POP 3
  • 5 Sub Domain
  • 4 Database SQL Server
 • Hosting Windows Com 1

  • 1.8 GB Dung lượng
  • 50,000 MB Băng thông
  • 100 User Email POP 3
  • 8 Sub Domain
  • 7 Database SQL Server
 • Hosting Windows Com 2

  • 4 GB Dung lượng
  • 100,000 MB Băng thông
  • 150 User Email POP 3
  • 12 Sub Domain
  • 10 Database SQL Server
 • Hosting Windows Com 3

  • 5.5GB Dung lượng
  • 200,000 MB Băng thông
  • 500 User Email POP 3
  • 30 Sub Domain
  • 12 Database SQL Server
 • Hosting Windows Com 4

  • 12 GB Dung lượng
  • 400,000 MB Băng thông
  • 1500 User Email POP 3
  • 90 Sub Domain
  • 20 Database SQL Server
 • Hosting Linux Basic

  • 400 MB Dung Lượng
  • 10,000 MB Băng thông
  • 10 User Email POP 3
  • 1 Sub Domain
  • 1 Database MySQL
 • Hosting Linux Basic 1

  • 850 MB Dung Lượng
  • 20,000 MB Băng thông
  • 50 User Email POP 3
  • 2 Sub Domain
  • 2 Database MySQL
 • Hosting Linux Basic 2

  • 1.250 MB Dung lượng
  • 30,000 MB Băng thông
  • 70 User Email POP 3
  • 5 Sub Domain
  • 4 Database MySQL
 • Hosting Linux Com 1

  • 1.8 GB Dung lượng
  • 50,000 MB Băng thông
  • 100 User Email POP 3
  • 8 Sub Domain
  • 7 Database MySQL
 • Hosting Linux Com 2

  • 4 GB Dung lượng
  • 100,000 MB Băng thông
  • 150 User Email POP 3
  • 12 Sub Domain
  • 10 Database MySQL
 • Hosting Linux Com 3

  • 5.5GB Dung lượng
  • 200,000 MB Băng thông
  • 500 User Email POP 3
  • 30 Sub Domain
  • 12 Database MySQL
 • Hosting Linux Com 4

  • 12 GB Dung lượng
  • 400,000 MB Băng thông
  • 1500 User Email POP 3
  • 90 Sub Domain
  • 20 Database MySQL
 • DDos Protection

  • Basic