Lựa chọn gói dịch vụ

VPS Windows 01
 • 1 GB Ram
 • 15 GB HDD
 • 1 Core CPU
 • Unlimited Băng thông
 • 1 IP
VPS Windows 02
 • 2 GB Ram
 • 20 GB HDD
 • 2 Core CPU
 • Unlimited Băng thông
 • 1 IP
VPS Windows 03
 • 4 GB Ram
 • 40 GB HDD
 • 3 Core CPU
 • Unlimited Băng thông
 • 1 IP
VPS Windows 04
 • 6 GB Ram
 • 60 GB HDD
 • 4 Core CPU
 • Unlimited Băng thông
 • 1 IP
VPS Windows 05
 • 8 GB Ram
 • 80 GB HDD
 • 6 Core CPU
 • Unlimited Băng thông
 • 1 IP
VPS Windows 06
 • 16 GB Ram
 • 160 GB HDD
 • 8 Core CPU
 • Unlimited Băng thông
 • 1 IP
VPS Linux 01
 • 1 GB Ram
 • 15 GB HDD
 • 1 Core CPU
 • Unlimited Băng thông
 • 1 IP
VPS Linux 02
 • 2 GB Ram
 • 20 GB HDD
 • 2 Core CPU
 • Unlimited Băng thông
 • 1 IP
VPS Linux 03
 • 4 GB Ram
 • 40 GB HDD
 • 3 Core CPU
 • Unlimited Băng thông
 • 1 IP
VPS Linux 04
 • 6 GB Ram
 • 60 GB HDD
 • 4 Core CPU
 • Unlimited Băng thông
 • 1 IP
VPS Linux 05
 • 8 GB Ram
 • 80 GB HDD
 • 6 Core CPU
 • Unlimited Băng thông
 • 1 IP
VPS Linux 06
 • 16 GB Ram
 • 160 GB HDD
 • 8 Core CPU
 • Unlimited Băng thông
 • 1 IP
H3