2,400,000 vnđ
Kord aasta jooksul
Web Basic
Băng thông
Không giới hạn
Hosting dung lượng 1000 MB
1,800,000 vnđ
Kord aasta jooksul
Webcare 1.8
Dịch vụ quản trị nội dung website
8,000,000 vnđ
Kord aasta jooksul
Web Combo 1
Băng thông
Không giới hạn
Hosting dung lượng 1000 MB
Addon Email Small 1